Recursos per a tu

Formulari per a participar en el projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació

Leer

 

Foto

 

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat el projecte de Llei Integral Valenciana d'Educació. I per a açò ha engegat un formulari en línia amb el qual cerca la participació activa de tota la comunitat educativa.

En la web (http://www.ceice.gva.es/web/ley-valenciana-de-educacion) es troben disponible les 4 opcions per a respondre al formulari: AMPA, Personal docent, Famílies i Equips directius.

El qüestionari consta de 18 preguntes, 12 d'elles de tipus test amb respostes tancades, és a dir, de sí o no. Mentre que en les preguntes obertes es demane a les famílies qüestiones sobre com millorar l'organització del centre i què els agradaria que arreplegara el Projecte Educatiu.

L'enquesta no és anònima, sol·licita el DNI del pare o mare, així com la comarca i el tipus de centre (públic o concertat) al que van els seus fills/as.

Des de la Conselleria d'Educació s'insta a totes les persones interessades a enviar les seues aportacions mitjançant el qüestionari de manera que es puga elaborar una futura llei d'educació valenciana consensuada. La data límit per a participar serà fins al 17 de juliol.

 

 

Què és la clàusula sòl?

Llegir

 

Foto

 

Què és la clàusula sòl?

Quan una persona va a un banc per a sol·licitar un préstec hipotecari, cal signar un document en el qual el banc inclou unes condicions.

Dins d'eixes condicions apareixen unes clàusules associades a la hipoteca. Una d'eixes clàusules és la coneguda clàusula sòl, i consisteix que quan signatures la hipoteca, l'interés que s'aplica és variable, pot augmentar o disminuir.

De manera que si l'interès baixa el client es pot beneficiar. Però el banc ha establit un topall, per la qual cosa encara que l'interés baixe per sota del topall, el client no paga menys, i així el banc es beneficia.

Al maig del 2013, el Tribunal Suprem va publicar una sentència per a declarar nul·la esta clàusula per abusiva si es produïen 2 requisits:

- Si la persona que signa la hipoteca és consumidor i a més usuari

- Si la informació que apareix en el contracte no és transparent.

Amb esta sentència s'obligava als bancs a retornar els diners cobrats de més a partir de la publicació de la sentència. Però al desembre del 2016, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que els bancs estan obligats a retornar els diners cobrats il·legalment per les clàusules sòl des que es va signar la hipoteca.

 

 

Com reclamar la clàusula sòl?

Com saber si tenim clàusula sòl?

Has de revisar en la teua escriptura notarial del teu préstec hipotecari, en l'apartat clàusules. Si en la teua escriptura apareix la clàusula sòl pots recuperar eixos diners sempre que justifiques que el banc no et va informar del que significava esta clàusula i les seues conseqüències.

Tràmits per a reclamar:

Al gener del 2017 el Govern va aprovar el següent procediment per a reclamar davant els bancs:

- Procediment extrajudicial, que és voluntari i gratuït

- Termini de resolució de 3 mesos, amb un d'adaptació - Mentre es tramita s'impedeix el procés judicial

- S'inicia quan el client sol·licita al seu banc que li retorne els diners que li ha cobrat de més

- Les entitats bancàries han d'informar d'este procés amb una proposta de devolució (calculant imports i interessos) o també poden dir que no i explicar els motius

- En cas de denegació, llavors la persona afectada pot iniciar el procediment judicial

- Si el banc no realitza el pagament en 3 mesos també es pot iniciar el procediment judicial

Costes judicials

- Els bancs pagaran les costes del judici si la decisió del jutge és més beneficiosa per al client que el banc havia proposat

- Si el client va als tribunals i el jutge desestima la demanda, també la podrà imposar costes al client

Declaració de la Renda IRPF

- Les devolucions dels diners no s'integren en la part de base imposable ni tampoc es pagaran retards - Si es van fer deduccions en els impostos anteriors per inversió en habitatge habitual o una altra despesa deduïble, llavors es faran declaracions complementàries

 


Recomanacions:

1. Sol·licitar la devolució per escrit:

- Pots entrar en la nostra web www.uniondeconsumidores.org i emplenar el nostre formulari
- Esperar la proposta del banc (3 mesos d'espera)


2. Valorar la resposta de l'entitat bancària


- Consultar la determinació dels imports
- En el cas de resposta negativa o de retard acudir als organismes de consum per a veure què podem fer


Proposta econòmica de l'entitat:


- Valorar si preferim que ens retornen diners o que eixos diners es destine a amortitzar part de la hipoteca


Consultar qualsevol negociació

Documentació a presentar


1. Reclamació de la clàusula sòl:
- Còpia de l'Escriptura de la hipoteca (la  pàgina)

2. Reclamació de les despeses d'hipoteca
- Copia de l'Escriptura del préstec hipotecari ( pàgina)
- Còpia de factures de la Notaria i Registre de la propietat, impostos, gestoria, etc.

 

 


 

 

Convocatòria d'ajudes personals

Llegir

 

Foto

 

La Vicepresidenta i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional i persones amb malaltia mental crònica.

Segons la resolució es consideren ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal:

1. Ajudes tècniques i productes de suport

2. Eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació en habitatges

3. Adaptació de vehicles

4. Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials Les ajudes han d'adquirir-se l'any 2017.

En cas de sol·licitar l'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal el termini de presentació de la documentació serà 30 dies naturals després de la publicació en el DOCV (15 de febrer).

Requisits:

1. Certificat de discapacitat o diversitat funcional vivint a la Comunitat Valenciana.

2. Ser menor de 65 anys.

3. Requisits econòmics referents a la seua renda

 

Quan les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial es destinen a les persones amb diversitat funcional o amb malaltia mental crònica que manquen de suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials que no es poden prestar en el mitjà familiar, el termini de presentació de la documentació serà fins a l'1 de desembre de 2017.

 

La documentació que s'ha de presentar són:

1. Sol·licitud (ANNEX I)

2. Autorització de consulta telemàtica de dades (ANNEX II), en cas de no presentar consentiment haurà d'aportar fotocòpia compulsada del DNI, passaport o NIE.

3. Autorització d'accés a les dades personals del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar (ANNEX I apartat H)

4. Domiciliació bancària (ANNEX III)

5. Pressupost detallat de per a què se sol·licita l'ajuda. En cas de tractar-se d'ajudes com a audiòfons o productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva i visual, hauran d'acompanyar un informe mèdic.

 

ENLLACE INFORMACIÓ I ANNEXOS:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369

 

 

Es crea un cens de professionals en el sector de l'atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana

Llegir

 

Foto

 

En el passat any 2008 la Secretaria de l'Estat de Serveis Socials i Igualtat va aprovar un acord per als professionals en el sector de l'atenció a la dependència havien de presentar les seues qualificacions.Una exigència que es va estendre l'any 2009, després d'un Reial decret a aquells professionals les competències dels quals anaren adquirides a través de la seua experiència laboral o de vies no formals de formació.

Davant l'incompliment, en la seua primera fase, del termini per a l'acreditació d'estes qualificacions, es va produir l'any 2015 una modificació parcial de la data límit, ampliant-se ara fins al 31 de desembre de 2017. La presentació dels credencials suposa l'habilitació del professional però únicament serà vàlida en la comunitat autònoma on presta els seus serveis.

En relació al tema, una de les mesures que s'han adoptat en l'àmbit autonòmic des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, juntament amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i el Servei Valencià d'Ocupació i Formació és la creació d'un cens per al sector de l'atenció a la dependència amb l'objectiu de concretar les necessitats, de manera que després des de l'Administració de la Comunitat Valenciana puguen donar resposta a estes demandes.

El termini d'inscripció en el cens serà de 40 dies hàbils, excloent-se els dissabtes, diumenges i festius, a explicar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Baix trobareu el link en el qual es detallen els requisits mínims a complir tant per professionals titulats com pels professionals qualificats per la seua experiència laboral o altres vies no formals de formació.

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8559.pdf

 

 

Oferta d'ocupació pública en sanitat universal i salut pública

Llegir

 

Foto de cartell

El Consell ha aprovat l'oferta d'ocupació pública del 2016 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Encara que encara no hi ha data per a les oposicions el Consell ha fixat com a termini límit per a la seua convocatòria un període màxim de 3 anys després de fer-se pública l'oferta en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

En total l'oferta inclou 2392 places, tant per a personal de nou ingrés com para personal de promoció interna.

Es reserven en totes les convocatòries el 7% de les vacants per a ser cobertes per persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que superen els processos selectius i acrediten la seua diversitat funcional. Amb aquest contingent (reserva) es pretén aconseguir progressivament el 2% efectius totals (places públiques) dins de l'administració pública de sanitat ocupades per persones amb diversitat funcional.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7567.pdf.

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política