96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació Fesord

Fundació FESORD CV per a la integració i la supressió de les barreres de comunicació, és un organisme de caràcter social, creada el 7 de novembre de 1998 per acord de l’Assemblea d’Associacions de Persones Sordes que conformen la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana.

Té com a objecte atendre i executar accions dirigides a la supressió de barreres de comunicació i afavorir la inclusió social de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i/o les seues famílies en igualtat d’oportunitats. A més, a través de Fundació FESORD CV es promociona l’ús i l’ensenyament de la llengua de signes, es recolzen els programes d’inclusió social, educativa i professional, programes d’atenció a la família, i es porten a terme programes d’ocupació, d’accessibilitat a la comunicació i a la informació. També s’afavoreix el desenvolupament de centres i serveis que desenvolupen activitats en benefici de les persones sordes i el seu entorn.

Contacte
Patronat
Órgans de govern

fesord@fesord.org

@fesordcv

@fesord

Organigrama Fundación Fesord