96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Legislació

Extracte de l'Estatut d'Autonomia
Convenció de l’ONU
Ley 27/2007
Plurilingüisme
Administració
Llei Audiovisual
Llei de Joventut
Llei Serveis Socials Inclusius
Estatut de les persones amb discapacitat
Contra la Violència de Gènere
Llei de drets de la infància i l'adolescència
Ordre resposta educativa

Art. 13.4

La Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

Documento PDF

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat:

Llei 27/2007, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

Documento PDF

Llei 4/2018, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

Art. 3. Les llengües en el sistema educatiu.

  1. Podran ser objecte d’estudi i promoció, i així s’establirà en el projecte lingüístic de centre, el romaní, llengua pròpia del Poble Gitano; la llengua de signes, usada per les persones sordes de la Comunitat Valenciana, i el braille, sistema de lectura i escriptura que utilitzen les persones amb discapacitat visual o ceguesa.
  2. Els centres educatius hauran de considerar les llengües de les minories lingüístiques del centre i generar espais d’intercanvi intercultural. Així mateix, hauran de garantir el dret a una educació plurilingüe i intercultural a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 

Documento PDF

Decret 61/2017, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat.

Disposicions Addicionals

Primera. Llengua de signes El Consell garantirà l’ús i la normalització social de la llengua de signes pròpia de les persones sordes en l’Administració de la Generalitat.

Documento PDF

Llei 1/2006, del sector audiovisual (última modificació: 23 de maig de 2018)

Art. 3. 8. Principis generals i línies fonamentals de l'acció institucional.

La protecció de l’accessibilitat de les persones amb discapacitat sensorial mitjançant l’eliminació progressiva de barreres de comunicació, especialment a través de la subtitulació i de la incorporació de la llengua de signes espanyola (LSE) a les obres audiovisuals. A més, es promouran serveis addicionals de televisió que la tecnologia de la Televisió Digital Terrestre permet i que puguen servir per a facilitar l’accés de les persones amb discapacitat sensorial als mitjans televisius.

Art. 13. Programació accessible.

  1. Els operadors de televisió autonòmica compresos en l’àmbit d’aplicació de la present Llei hauran de reservar el 20% de la programació diària a l’emissió de programes accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva mitjançant subtitulat i la inclusió de la llengua de signes espanyola (LSE), i garantir un increment progressiu i constant.
  2. Els operadors autonòmics de televisió de titularitat pública reservaran el 50% de la programació diària a l’emissió de programes accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva mitjançant subtitulat i la inclusió de la llengua de signes espanyola (LSE). Este percentatge s’incrementarà gradualment fins a aconseguir el 100% en el termini de 10 anys.
  3. Els operadors de televisió local compresos en l’àmbit d’aplicació de la present Llei procuraran aconseguir, de manera progressiva, el percentatge de programació diària establits en l’apartat 1 d’este article.
  4. S’atorgarà una especial consideració i protecció als drets d’accessibilitat de la infància i joventut amb discapacitat sensorial auditiva, per a potenciar d’esta manera el seu correcte desenvolupament físic, mental i moral.

Documento PDF

Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

Art. 5.9

Potenciar el valencià i la cultura valenciana com a eines d’inclusió de les persones joves nouvingudes i la promoció del respecte, el coneixement i l’intercanvi cultural; impulsar accions i programes dirigits a possibilitar que la joventut valenciana conega altres realitats culturals; fomentar, juntament amb les llengües oficials en la comunitat, l’aprenentatge d’altres llengües, a més de la llengua de signes i el romaní, com a eina bàsica de comunicació entre joves de diferents orígens.

 

Documento PDF

LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL 1 El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials CAPÍTOL II Drets i deures Article 10. Drets de les persones usuàries dels serveis socials

1. Totes les persones usuàries dels serveis socials tindran dret a: q) Ser ateses sota el principi de llibertat d’elecció i d’accessibilitat de la comunicació, per a garantir la correcta recepció i comprensió de la informació i que la seua opinió puga ser expressada i entesa de forma adequada: q.1) Amb suports a la comunicació oral q.2) Amb l’ús de la llengua de signes. q.3) Amb qualsevol altre sistema de mediació a la comunicació.

TÍTOL II Catàleg i carteres de prestacions del Sistema Públic valencià de Serveis Socials CAPÍTOL II Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Article 36. Prestacions professionals

n) Promoció de l’accessibilitat universal en el sistema. Conté les accions que faciliten la informació i la comunicació entre l’equip de professionals i la persona, amb l’objectiu d’atendre les seues necessitats específiques. Aquesta prestació serà garantida i gratuïta per a tota la família. Les modalitats que es contemplen dins d’aquesta prestació inclouran, almenys, les següents: 1a Intèrpret de llengua de signes per a persones usuàries d’aquesta llengua. 2a Qualsevol altre sistema d’adaptació i suport en la mediació a la comunicació i en format accessible. 3a Mediació en llengua estrangera per a persones amb greus dificultats de comprensió de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Documento PDF

LLEI 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat. Article 6

Art. 5.9

8. Al reconeixement i protecció per part dels poders públics de la llengua de signes com a part de la identitat de les persones de la comunitat lingüística que la utilitzen així com de la diversitat i riquesa lingüística i cultural de la societat valenciana

 

Documento PDF

Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere I Masclista

Documento PDF

LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l’adolescència.

CAPÍTOL III Drets de ciutadania. Article 17. Dret de les persones menors d'edat a ser informades, sentides i escoltades

3. L’audiència s’ha de practicar en una llengua que la persona menor d’edat puga comprendre. Si la seua diversitat funcional o discapacitat ho requereix, s’ha de dur a terme amb les adaptacions necessàries, inclosa la llengua de signes, els mitjans de suport a la comunicació en llengua oral, recursos tecnològics i ajudes tècniques adequades o qualsevol altre sistema alternatiu, per a garantir que la seua opinió pot ser expressada i entesa adequadament.

CAPÍTOL IX Dret a la inclusió i a condicions de vida dignes. Article 59. Xiquets, xiquetes i adolescents amb diversitat funcional o discapacitat

3. Els poders públics han de vetlar per garantir que les persones sordes puguen exercir el seu dret a la participació mitjançant la llengua de signes, dels mitjans de suport a la comunicació en llengua oral, recursos tecnològics i ajudes tècniques adequades o de qualsevol altre sistema alternatiu de comunicació que lliurement hagen triat.

Documento PDF

Ordre 20/2019 per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià

Article 41. Personal especialitzat de suport.

3. Els centres docents poden tindre també personal no docent especialitzat de suport, que participa junt amb el professorat en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, a fi d’incrementar la seua autonomia i facilitar l’accés al currículum, dins de l’àmbit de les competències i les funcions que la normativa vigent, els acords laborals i els convenis col·lectius hi disposen. Aquest personal inclou, entre altres, el personal educador d’Educació Especial dels centres públics; el personal auxiliar dels centres concertats que dona suport a l’alumnat en tasques d’higiene, alimentació, mobilitat, etc.; el personal de Fisioteràpia; el personal Intèrpret en Llengua de Signes i altre personal que l’Administració determine, d’acord amb les necessitats de l’alumnat escolaritzat en el sistema educatiu.

DISPOSICIONS ADDICIONALS. Sisena. Provisió de personal especialitzat de suport.

3. Per al suport a l’alumnat sord, amb discapacitat auditiva i sordcec escolaritzat en centres d’Educació Infantil i Primària que requereix la llengua de signes per a l’accés al currículum, la conselleria competent en matèria d’educació ha de proveir personal docent especialitzat de suport amb la competència adequada, i degudament acreditada, en llengua de signes. Amb aquesta finalitat, ha d’oferir plans i programes formatius que possibiliten que aquest personal adquirisca la competència necessària en llengua de signes.

Documento PDF