96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Legislació

Extracte de l'Estatut d'Autonomia
Convenció de l’ONU
Ley 27/2007
Plurilingüisme
Administració
Llei Auidiovisual
Llei de Joventut
Estatut de les persones amb discapacitat
Contra la Violència de Gènere

Art. 13.4

LLa Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

Documento PDF

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat:

Llei 27/2007, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

Documento PDF

Llei 4/2018, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

Art. 3. Les llengües en el sistema educatiu.

  1. Podran ser objecte d’estudi i promoció, i així s’establirà en el projecte lingüístic de centre, el romaní, llengua pròpia del Poble Gitano; la llengua de signes, usada per les persones sordes de la Comunitat Valenciana, i el braille, sistema de lectura i escriptura que utilitzen les persones amb discapacitat visual o ceguesa.
  2. Els centres educatius hauran de considerar les llengües de les minories lingüístiques del centre i generar espais d’intercanvi intercultural. Així mateix, hauran de garantir el dret a una educació plurilingüe i intercultural a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 

Documento PDF

Decret 61/2017, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat.

Disposicions Addicionals

Primera. Llengua de signes El Consell garantirà l’ús i la normalització social de la llengua de signes pròpia de les persones sordes en l’Administració de la Generalitat.

Documento PDF

Llei 1/2006, del sector audiovisual (última modificació: 23 de maig de 2018)

Art. 3. 8. Principis generals i línies fonamentals de l'acció institucional.

La protecció de l’accessibilitat de les persones amb discapacitat sensorial mitjançant l’eliminació progressiva de barreres de comunicació, especialment a través de la subtitulació i de la incorporació de la llengua de signes espanyola (LSE) a les obres audiovisuals. A més, es promouran serveis addicionals de televisió que la tecnologia de la Televisió Digital Terrestre permet i que puguen servir per a facilitar l’accés de les persones amb discapacitat sensorial als mitjans televisius.

Art. 13. Programació accessible.

  1. Els operadors de televisió autonòmica compresos en l’àmbit d’aplicació de la present Llei hauran de reservar el 20% de la programació diària a l’emissió de programes accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva mitjançant subtitulat i la inclusió de la llengua de signes espanyola (LSE), i garantir un increment progressiu i constant.
  2. Els operadors autonòmics de televisió de titularitat pública reservaran el 50% de la programació diària a l’emissió de programes accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva mitjançant subtitulat i la inclusió de la llengua de signes espanyola (LSE). Este percentatge s’incrementarà gradualment fins a aconseguir el 100% en el termini de 10 anys.
  3. Els operadors de televisió local compresos en l’àmbit d’aplicació de la present Llei procuraran aconseguir, de manera progressiva, el percentatge de programació diària establits en l’apartat 1 d’este article.
  4. S’atorgarà una especial consideració i protecció als drets d’accessibilitat de la infància i joventut amb discapacitat sensorial auditiva, per a potenciar d’esta manera el seu correcte desenvolupament físic, mental i moral.

Documento PDF

Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

Art. 5.9

Potenciar el valencià i la cultura valenciana com a eines d’inclusió de les persones joves nouvingudes i la promoció del respecte, el coneixement i l’intercanvi cultural; impulsar accions i programes dirigits a possibilitar que la joventut valenciana conega altres realitats culturals; fomentar, juntament amb les llengües oficials en la comunitat, l’aprenentatge d’altres llengües, a més de la llengua de signes i el romaní, com a eina bàsica de comunicació entre joves de diferents orígens.

 

Documento PDF

LLEI 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat. Article 6

Art. 5.9

8. Al reconeixement i protecció per part dels poders públics de la llengua de signes com a part de la identitat de les persones de la comunitat lingüística que la utilitzen així com de la diversitat i riquesa lingüística i cultural de la societat valenciana

 

Documento PDF

Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere I Masclista

Documento PDF