96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fesord advoca per la valoració de la llengua de signes en la funció pública

181221 Función publica

Fesord s’ha reunit amb la Directora General de Funció Pública, Eva Mª Coscollá, per a transmetre-li la necessitat d’implementar iniciatives que afavorisquen la presència de persones sordes en l’ocupació pública tal com estableix la Llei d’ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana en la seua disposició addicional novena: “ … s’estudiaran les condicions que facen possible la valoració del coneixement de la llengua de signes espanyola en l’accés a l’ocupació pública de les persones sordes i en la provisió de llocs de treball amb tasques d’atenció directa al públic.”

Des de la Direcció General afirmen que aquesta Llei del 2010 està en procés de revisió però que millora en aquest sentit el seu articulat, ja que passa d’“estudiar” a “realitzar” en la seua disposició addicional dotzena. En tot cas, Fesord insisteix en la necessitat de fer-ho efectiu ja i que la llengua de signes siga valorada en la funció pública valenciana.

El 7% de reserva per a persones amb discapacitat en l’oferta d’ocupació pública que ja implementa la Generalitat Valenciana hauria de recollir, tal com estableix la llei, altres mesures que incloguera en els barems de mèrits el coneixement d’aquest idioma que conviu amb la ciutadania de la nostra Comunitat.

Davant el marc legal i normatiu que recull el dret a usar la llengua de signes en la Comunitat Valenciana, partint del propi Estatut d’Autonomia, no és acceptable que encara no es merite el coneixement de la llengua de signes en l’ocupació pública, més si cap en les persones sordes usuàries nadiues d’aquesta llengua.

Fesord aposta per l’ocupació ordinària i de qualitat per a totes les persones sordes, l’esforç formatiu de l’alumnat sord ha de veure’s recompensat per una igualtat d’oportunitats laborals concordes a la seua preparació i per a això és fonamental que l’administració pública siga exemple d’inclusió laboral davant la diversitat de la societat valenciana.