96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació ONCE dóna suport a l’atenció a persones i famílies sordes

Fundació Fesord CV contínua amb l’atenció i intervenció amb persones sordes i famílies amb membres sords gràcies al finançament de la Fundació ONCE.

Aquest projecte dóna resposta a la demanda social que ve des d’una doble vessant, d’una banda, a nivell institucional, des dels serveis socials o altres serveis d’atenció a la ciutadania on les persones sordes poden ser usuàries i es deu, per tant garantir el seu accés, donant una resposta integral i adequada.

D’altra banda, l’atenció directa a persones sordes i les seues famílies, que acudeixen als nostres punts d’atenció per a canalitzar les seues demandes, inquietuds i interrogants tant de les pròpies famílies, com de professionals vinculats o senzillament de la ciutadania.