96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

A partir del curs que ve l’ordre de resposta educativa inclou la llengua de signes

lengua de signos educación infantil y primiaria

La Conselleria d’Educació ‘haurà de proveir de personal docent especialitzat que tinga la competència adequada i degudament acreditada en llengua de signes a l’alumnat sord i sordcec d’Infantil i Primària que així ho requerisca’. Així ho recull en la seua disposició addicional sisena, l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. Una decisió molt aplaudida per la Fesord CV, ja que esperem de resposta a la petició de les famílies que volen optar per una educació que incloga també la llengua de signes per a les seues filles i fills sords.

Cal recordar l’article 24 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, en el qual Nacions Unides insta als Governs que faciliten la incorporació de les llengües de signes com a llengües vehiculares i curriculars en els plans d’estudis. Així mateix, en la seua observació general número 6 sobre igualtat i no discriminació de 2018, el Comité sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, assevera que “s’han de proporcionar entorns d’aprenentatge en llengua de signes amb altres xiquets sords i amb adults sords que els servisquen de referents” el que comporta la consegüent participació de professionals sords en els centres educatius. A més, considera “discriminatori que els docents de xiquets sords no dominen la llengua de signes”.

Els professionals de la interpretació en llengua de signes, són figures que també recull aquesta ordre com a personal no docent especialitzat de suport per a l’accés i que els IES de la Comunitat Valenciana poden tramitar per a l’alumnat sord que el sol·licite. Cal recordar que al setembre de 2018, es va regular la presència d’intèrprets de llengua de signes en Secundària, Batxillerat i Cicles, mitjançant la conformació d’una bossa d’ocupació en funció pública.