96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Manifest de la Setmana Internacional de les Persones Sordes 2019

DIPS 2019

‘La causa que ens uneix’

La Constitució Espanyola estableix en el seu article 14 que totes les ciutadanes i ciutadans som iguals davant la llei sense que pugua prevaldre cap mena de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Que compartim idèntics deures, drets i llibertats.

Que  mereixem les mateixes oportunitats.

Que perseguim un present i un futur digne que la societat en què vivim hauria de garantir, i que tanmateix no garanteix, o almenys, no a les persones sordes. No mentre no es respecte la nostra llibertat per a escollir, la nostra participació plena, la nostra diversitat.

En aquesta setmana internacional de les persones sordes, la Confederació Estatal de Persones Sordes i la seua xarxa associativa, exigim un compromís ferme amb el nostre col·lectiu. Exigim IGUALTAT.

Reivindiquem:

LA PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES.

Perquè és un dret lingüístic. Un dret que fa possible altres drets, i l’ensenyament i ús d’aquesta ha de protegir-se i promocionar-se mitjançant la incorporació de les llengües de signes en la Constitució i en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, i de manera transversal en qualsevol legislació, i amb la implementació de la declaració de les llengües de signes a Espanya com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial.

GARANTIES PER UNA EDUCACIÓ BILINGÜE.

Exigim l’accés a una educació equitativa, inclusiva i de qualitat per a les persones sordes al llarg de tota la seua vida.  A través d’una atenció primerenca integral que contemple la llengua de signes, de la dotació d’una xarxa de centres suficient a tot el territori, i professionals degudament qualificats que garantisquen el dret de les famílies a triar una educació bilingüe per a les seues filles i fills, amb intèrprets de llengua de signes a les aules, i amb les ajudes tècniques que precise l’alumnat. Perquè tots els recursos SUMEN.

MÉS I MILLOR OCUPACIÓ.

Urgix que s’afavorisca la inserció, la promoció i la inclusió laboral de les persones sordes en empreses ordinàries, que s’afavorisca el seu accés a l’ocupació pública, i que es garantisquen les adaptacions necessàries per al seu lloc de treball, així com la seua promoció laboral, inclosa la formació continua en llengua de signes.

BÉNS I SERVEIS ACCESSIBLES.

Els béns i serveis a disposició de la ciutadania han de ser-ho també per a les persones sordes. Atenció específica per a dones sordes víctimes de violència de gènere, teleassistència per a persones sordes majors i en situació de dependència, i un accés sense barreres de comunicació de cap mena als serveis d’emergència, a la informació institucional, a la televisió, a la justícia, i a tots els serveis socials i sanitaris, així com amb les seues relacions amb l’administració pública, a través de la llengua de signes i per escrit.

AJUDES ECONÒMIQUES.

Mantenir i millorar les ajudes econòmiques de tota mena que reben les persones sordes és una forma d’evitar que s’amplie encara més la bretxa social amb la resta de la ciutadania, i a més a més, permet atendre les necessitats del col·lectiu, i així garantir l’estabilitat laboral dels professionals sords i sordes.

Som persones sordes. Tan valuoses com qualsevol. Que decidim. Que ens representem. Que estem presents a tots els àmbits per fer valdre els nostres drets i visibilitzar les nostres necessitats. Persones sordes capaces. Perquè els nostres límits estan on comença el desconeixement, els prejudicis, o l’irracional. Persones sordes protagonistes de les nostres vides. Compromeses amb una causa. La causa que ens uneix:

SER ALLÒ QUE VOLEM SER.